Vorwort

Je mi velkou ctou, že môžem k príspevkom úcastníkov a samozrejme hlavne vítazovi Krachmannovej ceny 2006 tlmocit moje najvrelšie gratulácie.

V?stále úzkejšie zomkínajúcej sa Európe nesmie porozumenie v?umeleckej forme písaného slova zaostávat za hospodárskou previazanostou a aj?preto dúfam a verím v budúcu culú výmenu ako  aj vzájomné nadchnutie medzi touto waldviertelskou pevnostou ars scribendi a Záujmovým spolocenstvom slovenských literárnych
festivalov, ktorého som prezidentkou.

Záverom nechcem nechat nepovšimnutý aspekt výlucne mužskej  úcasti na tomto vysoko hodnotnom podujatí, ktorý prináša blahodárny protiklad k stále rastúcemu zoženštovaniu literárneho diania.

S?mojou opätovnou srdecnou gratuláciou všetkým úcastníkom,

Dr. Milka Pisarcíková-Opisná

Prezidentka Záujmového spolocenstva
slovenských literárnych festivalov